www.kyo.pbro.moph.go.th

 update 1 ตุลาคม 2553

พ.สต. แบบประเมินใหม่

 PCA แบบประเมินปี 53

สำนักงานสาธารณสุข

แนวทางการจัดบริการปฐมภูมิและ รพ.สต.เขต 5

จังหวัดเพชรบุรี

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

เกณฑ์ อสม. ดีเด่น ปี 2553

โปรแกรม OP-PP NHSO

คู่มือการติดตั้ง

 

การจ่ายค่าป่วยการให้กับ อสม.

การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก

 การดำิิเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี 53

การรายงานความก้าวหน้าโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่(3S) และความก้าวหน้าการพัฒนา รพ.สต.

 การกำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

แนวนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉบับที่  (1)  (2)